الزام در اولویت قرارگرفتن تامین نیازهای مراکز درمانی از تولیدات داخلی