اولین نمایشگاه دستاوردها و تولیدات سلامت محور شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز