ایستادگی در مقابل فشارها دردسر دارد / وجدان‌مان راحت است