برقراری امکان افزودن و ویرایش کد GTIN و وجه افتراق فارسی و لاتین برای شرکتهای تولیدی