برگزاری دوره های بازآموزی امور تفویض در حوزه های نظارت، نگهداشت و تولید با همکاری دانشگاه ایران