تشکیل کارگروه ویژه توانبخشی و بازتوانی عصبی در حوزه تجهیزات پزشکی