تمدید زمان بارگذاری فایل XML جهت اجرای طرح برچسب اصالت