فراخوان تعیین درصد ساخت کیت های تشخیص پزشکی و محیط کشت IVD