لیست آزمایشگاه های همکار مورد تاییداداره کل تجهیزات پزشکی اعلام شد.