نحوه استفاده از تسهیلات مدت دار (Deferred Payment) جهت اعتبار اسنادی و یا برات اسنادی