بازدید سرزده تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو و تعزیرات حکومتی/اصالت، رعایت قیمت و شبکه توزیع زیر ذره بین بازرسان