کشف و ضبط مواد غذایی فاسد در آبادان به مبلغ ۹۶۶ میلیون ریال