سیزدهمین نشست قطب جنوب غرب کشور(چهارم) از طریق ویدیو کنفرانس در اهواز