لزوم ثبت مجدد کالاهای تحقیقاتی آزمایشگاهی در سامانه ثبت جدید