مدیریت غذا و لوازم پزشکی و بهداشتی به سازمان استاندارد واگذار شد.