قطعنامه بیست و چهارمین همایش سراسری مدیران تجهیزات پزشکی در اصفهان؛