بخشی از خدماتی که شرکت بازرگانی فرساد تجارت برای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی انجام میدهد شامل موارد زیر می باشد:
  • ثبت و تاییدیه شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی
  • تاییدیه GMP
  • اخذ مجوز و پروانه تولید